De kleine letters…

Privacy verklaring, Disclaimer en Algemene Voorwaarden SmartSchools BV

Wie zijn wij?

Bestaande handelsnamen

SmartSchools B.V.

Statutaire naam

SmartSchools B.V.

85473960 0000 000051517523 SmartSchools SmartSchools B.V. Dienstverlening voor het onderwijs Besloten vennootschap met gewone structuur

Algemeen

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string gemaakt op basis van uw e-mailadres (ook wel een hash genoemd) kan aan de Gravatar-service worden verstrekt om te zien of u deze gebruikt. Het privacybeleid van de Gravatar-service is hier beschikbaar: https://automattic.com/privacy/. Na goedkeuring van je reactie is je profielfoto zichtbaar voor het publiek in de context van je reactie.

Media

Als u afbeeldingen naar de website uploadt, moet u voorkomen dat u afbeeldingen uploadt met ingesloten locatiegegevens (EXIF GPS). Bezoekers van de website kunnen locatiegegevens downloaden en extraheren uit afbeeldingen op de website.

Cookies

Als u een reactie op onze site achterlaat, kunt u ervoor kiezen om uw naam, e-mailadres en website in cookies op te slaan. Deze zijn voor uw gemak zodat u uw gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen wanneer u weer een reactie achterlaat. Deze cookies zijn een jaar geldig.

Als u onze inlogpagina bezoekt, plaatsen we een tijdelijke cookie om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd wanneer u uw browser sluit.

Wanneer u inlogt, zullen we ook enkele cookies plaatsen om uw inloggegevens en uw schermweergavekeuzes op te slaan. Inlogcookies zijn twee dagen geldig en cookies voor schermopties een jaar. Als u "Onthoud mij" selecteert, blijft uw login twee weken behouden. Als u zich afmeldt bij uw account, worden de inlogcookies verwijderd.

Als u een artikel bewerkt of publiceert, wordt er een extra cookie in uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en geeft alleen de post-ID aan van het artikel dat u zojuist hebt bewerkt. Het verloopt na 1 dag.

Embedded content van andere websites

Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijv. video's, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker de andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Met wie worden uw gegevens gedeeld

Als u een wachtwoordreset aanvraagt, wordt uw IP-adres opgenomen in de reset-e-mail. Als u een formulier invult, wordt uw IP-adres opgenomen in het formulier. De inhoud van het formulier wordt u toegezonden en na toestemming gebruikt voor verdere analyses

Hoe lang bewaren we uw gegevens

Als u een opmerking achterlaat of een formulier invult, worden de opmerking en/of inhoud en de bijbehorende metagegevens voor onbepaalde tijd bewaard. Dit is zodat we vervolgopmerkingen automatisch kunnen herkennen en goedkeuren in plaats van ze in een moderatiewachtrij te houden.

Voor gebruikers die zich op onze website registreren (indien van toepassing), bewaren we ook de persoonlijke informatie die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke gegevens op elk moment inzien, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Websitebeheerders kunnen die informatie ook inzien en bewerken.Indien u een instelling bent en een verwerkersovereenkomst wenst, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken via [email protected]. Dit geldt ook voor prive personen.

Welke rechten heb je over je eigen gegevens

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achtergelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kunt ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we over je hebben wissen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Waar sturen we je gegevens eventueel heen

Reacties van bezoekers of leden kunnen worden gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectieservice

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden SmartSchools B.V.

  1. Algemeen
    In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • opdrachtgever: de partij die opdracht geeft/lidmaatschap aangaat met leverancier
  • leverancier: SmartSchools B.V.
  • aanbieder: op het platform aanbiedende derde partij

2. Toepasselijkheid
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen leverancier en
opdrachtgever
b. Door ondertekening van een overeenkomst met leverancier of aangaan lidmaatschap bij leverancier, verklaart opdrachtgever op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden en tevens akkoord te gaan hiermee
c. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen mogelijk wanneer dit expliciet
wordt vermeld in een overeenkomst die door beide partijen schriftelijk moet zijn
bevestigd
d. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
i. Programma: een cursus, training en/of andere vorm van opleiding
ii. Opdracht: opdracht voor een project, projectleiderschap
iii. Lidmaatschap: lid worden van of deelnemen aan online platform al dan niet tegen vooraf vastgesteld tarief of vooraf overeengekomen tarief

3. Totstandkoming van de overeenkomst
a. Alle aanbiedingen en offertes van leverancier zijn vrijblijvend
b. Offertes en prijsopgaven van leverancier zijn 14 dagen geldig, tenzij een andere termijn
wordt vermeld. Facturering geschiedt op basis van deze offerte of wordt direct middels bankoverschrijving, iDEAL of SEPA-incasso voldaan
c. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten en aanbiedingen
d. De overeenkomst tussen leverancier en de opdrachtgever komt tot stand door (1)
ondertekening van offerte door opdrachtgever, (2) door ondertekening van de
opdrachtbevestiging door opdrachtgever of (3) door de schriftelijke bevestiging door
leverancier van de telefonische aanmelding of opdracht van opdrachtgever, (4) door het aangaan van lidmaatschap
e. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard, inhoud of
strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor onbepaalde tijd is
aangegaan. De overeenkomst middels lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Opzeggen kan via wettelijke bepaling:
Volgens de wet moet u kunnen opzeggen op dezelfde manier als waarop u het abonnement afsloot. Sloot u het abonnement online af? Dan moet u ook online kunnen opzeggen, bijvoorbeeld via de website of door het sturen van een e-mail: [email protected]
f. Aanvulling of wijzingen op de overeenkomst kunnen alleen schriftelijk

4. Annulering of wijziging door opdrachtgever
In het geval van een open inschrijving en/of lidmaatschap geldt:
a. Annulering dient schriftelijk plaats te vinden tenzij deze online is aangegaan, dan geldt bepaling 3.e
b. De wettelijke bedenktermijn geldt
c. Bij annulering van een inschrijving -langer dan 4 weken voor de aanvangsdatum van een
programma, brengt de leverancier geen kosten in rekening. Bij lidmaatschap gaat lidmaatschap per direct in en geldt de wettelijke bepaling zoals aangegeven in 3.e
d. Annuleert de opdrachtgever binnen 4 weken, worden de volledige kosten in rekening
gebracht. In het geval van lidmaatschap is opdrachtgever gehouden aan opzegtermijn van de resterende lidmaatschap periode van 12 maanden minus de reeds verlopen periode ten tijde van opzegging.
e. Bij niet verschijnen op de eerste dag van een training, tussentijdse beëindiging van deelname,
worden eveneens kosten in rekening gebracht
f. Het is mogelijk een geschikte vervanger bij verhindering te sturen
g. Verzetten is slechts mogelijk indien leverancier dit ook kan waarmaken
In het geval van in-company of maatwerk geldt:
h. Bij annulering of wijziging door de opdrachtgever tot 8 weken voor aanvang van de (deel)
opdracht is de opdrachtgever verplicht 25% van het offertebedrag te vergoeden
i. Bij annulering of wijziging tot 4 weken voor aanvang van de (deel) opdracht is de
opdrachtgever verplicht 50% van het offertebedrag te vergoeden

5. Annulering door leverancier
Leverancier heeft het recht zonder opgave van redenen een overeenkomst/lidmaatschap te annuleren of
deelname van een opdrachtgever -dan wel de door de opdrachtgever aangewezen
deelnemer – te weigeren, in welke gevallen opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van
het volledige door deze aan leverancier betaalde bedrag. In het geval van lidmaatschap het resterende bedrag tot einde lidmaatschapperiode.

6. Vervanging voor programma of evenement
De opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in plaats van
de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan het programma laten deelnemen, indien
het plannen van de benodigde voorbereiding nog mogelijk is. Vervanging na de start van het
programma is niet toegestaan. Deze bepaling laat onverlet het recht van leverancier op
grond van artikel 5.

7. Uitvoering van de opdracht of programma of evenement
a. Leverancier zal de opdracht of programma naar beste inzicht en kunnen laten uitvoeren
b. Leverancier bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende overeenkomst
wordt uitgevoerd
c. Als leverancier het wenselijk acht vanwege een goede uitvoering van de werkzaamheden
derden bij de uitvoering van de opdracht te verrichten, heeft leverancier het recht
daartoe
d. Als de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan leverancier de uitvoering van die
onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten tot de opdrachtgever de
resultaten van de voorgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd
e. Leverancier kan eerst meer werkzaamheden verrichten en dit aan opdrachtgever in
rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor
vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend.

8. Terbeschikkingstelling van informatie of medewerkers door opdrachtgever
a. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en bescheiden, die leverancier
overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende
opdracht of lidmaatschap, tijdig in de gewenste vorm en wijze aan leverancier worden verstrekt. Dit geldt
eveneens voor de informatie waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen
dat die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
b. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan
leverancier ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. Dit geldt ook voor de
gegevens en informatie die van derden afkomstig zijn.
c. De ter beschikking gestelde bescheiden zullen op verzoek van de opdrachtgever aan hem
worden geretourneerd.
d. Als de informatie die noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht niet tijdig of
behoorlijk ter beschikking wordt gesteld, heeft leverancier het recht de uitvoering van de
opdracht naar eigen inzicht uit te voeren en/of op te schorten en/of de kosten die hieruit
voortvloeien in rekening te brengen aan opdrachtgever

Geheimhouding
a. Leverancier is, tenzij hij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot
geheimhouding tegenover derden
b. Leverancier is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter
beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd
verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval leverancier voor
zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze stukken van belang
kunnen zijn.
c. Opdrachtgever zal de door leverancier uitgebrachte offerte en de daarin opgenomen
kennis en ideeën van leverancier uitsluitend gebruiken ter evaluatie van zijn belang bij
verlening van de opdracht of lidmaatschap
d. Opdrachtgever zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier aan
derden geen mededeling doen over de aanpak van leverancier of over de werkwijze en
dergelijke, noch offerte, rapportage of andere schriftelijke uitingen van leverancier aan
derden ter beschikking stellen. Opdrachtgever zal er tevens zorg voor dragen dat derden
niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis zullen nemen
e. Leverancier en opdrachtgever zullen hun verplichtingen van dit artikel opleggen aan door
hen ingeschakelde derden

Honorarium of lidmaatschap kosten
a. Het honorarium / lidmaatschap kosten van leverancier is afhankelijk van de uitkomst van de door
opdrachtgever verstrekte opdracht of in het geval van lidmaatschap vooraf bekend gemaakt
b. Wanneer na de totstandkoming van de overeenkomst maar voordat de opdracht geheel
is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is leverancier gerechtigd het
overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen. Dit, tenzij opdrachtgever en
leverancier daar andere afspraken over hebben gemaakt
c. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld
d. Voorschotnota’s die bij aanvang van de opdracht in rekening worden gebracht, worden
verrekend met de laatste nota na het afronden van de werkzaamheden.

Betaling
a. Leverancier brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening
door middel van een (a) factuur, (b) online betaalmogelijkheden zoals iDEAL en/of (3) Sepa Incasso machting. De opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag te
voldoen, zonder aftrek, korting of schuldverrekening binnen 7 dagen na factuurdatum.
b. In geval van een programma met open inschrijving of in-company wordt de factuur een
maand voor aanvang van het programma verstuurd.
c. De betaling vindt plaats in Euro, door het bedrag over te maken ten gunste van een
bankrekening die leverancier aanwijst.
d. Voor programma’s zijn de reis-en verblijfskosten alsmede literatuur in verband met
deelname aan het programma niet in cursusgeld begrepen, tenzij anders
overeengekomen
e. Betalingsverplichting geldt vanaf het moment dat de overeenkomst tot stand komt
tussen de opdrachtgever en leverancier, of vanaf het moment van acceptatie van een
vrijblijvende aangeboden bijdrage. Dit, ongeacht het moment van publicatie.
f. Als opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, zal leverancier de
opdrachtgever een aanmaning tot betaling sturen. Wanneer binnen 2 weken na het
versturen van een aanmaning nog geen betaling is verricht, is leverancier gerechtigd
zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van leverancier,
vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de
datum van volledige betaling.
g. Alle met incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten komen ten laste van
opdrachtgever.
h. Leverancier is gerechtigd indien de financiële positie of het betalingsgedrag van
opdrachtgever naar het oordeel van leverancier daartoe aanleiding geeft, de verdere
uitvoering van de overeenkomst met directe ingang op te schorten. Tevens is alles wat
opdrachtgever aan leverancier verschuldigd is, direct opeisbaar. Opdrachtgever heeft
alsdan geen recht op enige schade vergoeding
i. In het geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de
werkzaamheden voor gezamenlijk opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden
voor de betaling van het factuurbedrag.

12. Aansprakelijkheid
a. Leverancier zal haar werkzaamheden, dienstverlening en producten naar beste kunnen (laten) verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden verwacht.
b. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook als een fout wordt
gemaakt doordat opdrachtgever haar onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt
en/of de aard van de opdracht of lidmaatschap wijzigt ten tijde van uitvoering. Als opdrachtgever
aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van leverancier die bij zorgvuldig
handelen zou zijn vermeden is de leverancier voor de schade aansprakelijk tot maximaal
75 % van het bedrag van het honorarium/lidmaatschap dat de leverancier voor de werkzaamheden, diensten of producten in het kader van de overeenkomst of opdracht heeft ontvangen. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het bedrag over een periode van 6 maanden.
c. Leverancier zal bij inschakeling van derden de nodigde zorgvuldigheid in acht nemen.
Leverancier is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden.
d. Opdrachtgever vrijwaart leverancier van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit
of verband houden met de ten behoeve van opdrachtgever verrichte werkzaamheden,
tenzij de aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van leverancier.
e. Opdrachtgever vrijwaart leverancier voor de door aanbieder aangeboden cursussen, producten of diensten. Opdrachtgever gaat een directie klant-leverancier relatie aan met aanbieder, vallend onder Nederlands recht en voorwaarden van aanbieder.

Termijnen en levertijd
a. Indien opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd is of hij voor uitvoering
benodigde materialen en/of informatie ter beschikking moet stellen, dan gaat de termijn
waarbinnen de werkzaamheden moeten worden afgerond niet eerder in dan nadat de
betaling geheel is ontvangen en de materialen en/of informatie geheel ter beschikking
zijn gesteld
b. Na aanvaarding van de opdracht heeft leverancier twee jaar de gelegenheid de
werkzaamheden af te ronden, mits anders overeengekomen. Termijnen waarbinnen de
werkzaamheden moeten zijn afgerond, zijn te beschouwen als definitieve termijnen.
c. Tenzij de uitvoering absoluut blijvend onmogelijk is, kan opdrachtgever de overeenkomst
niet ontbinden wegens termijnoverschrijding. Mocht leverancier onverhoopt niet in staat
zijn binnen de overeengekomen levertijd aan de verplichtingen te voldoen, kan
leverancier alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij leverancier een termijn
van minimaal 14 dagen wordt gegund om de verplichting na te komen. Ontbinding is dan
toegestaan conform artikel 256 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

14. Overmacht
a. Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid wanneer leverancier als gevolg van
overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen
b. Indien de overmacht tijdelijk van aard is, zal leverancier alsnog aan alle verplichtingen
trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer
opdrachtgever en leverancier in overleg concluderen dat dit niet meer mogelijk is, zal de
overeenkomst eveneens in overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds
geleverde prestaties van leverancier tot aan het moment van overmacht zullen dan als
nog gefactureerd worden

15. Auteurs-en Eigendomsrecht
a. Het auteursrecht op de door leverancier uitgegeven brochures, projectmateriaal,
programma materiaal en literatuur, berust bij leverancier tenzij een andere
auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van leverancier zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten
en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook
worden vermenigvuldigd of aangewend voor les-en/of commerciële doeleinden.
b. Auteursrechten op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de
werkzaamheden van leverancier, berust uitsluitend bij leverancier tenzij schriftelijk
anders overeengekomen

16. Reclame
a. Opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na verzenddatum van de stukken of
informatie waarover opdrachtgever reclameert, de gelegenheid schriftelijk de gebreken
te melden met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag.
Wanneer opdrachtgever binnen de genoemde termijn geen gebreken meldt, vervalt de
mogelijkheid tot reclameren.
b. Reclames schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op
c. In geval van een terecht uitgebrachte reclame, heeft opdrachtgever de keuze tussen
aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of
opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeelte niet
verder uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van het door
opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

17. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en leverancier waarop deze algemene
voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Bij
geschillen zal eerst gepoogd worden tot een minnelijke schikking te komen. Leidt dit niet tot
een bevredigende oplossing, dan is de rechter in het gebied van de leverancier of zijn
gemachtigde de geschillenrechter.
Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen
Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van leverancier:
www.smartschools.academy
Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de
overeenkomst. SmartSchools B.V. © Alle rechten voorbehouden

Verwerkersovereenkomst

Ben je een instelling? Dan heb je wellicht behoefte aan een Verwerkers Overeenkomst. Deze kun je uiteraard aanvragen via [email protected]. Dit geldt ook voor privé personen die behoefte hebben aan een verwerkersovereenkomst.

Disclaimer


SmartSchools BV, hierna te noemen: SmartSchools, verleent u toegang tot deze website. Echter het gebruik van deze website is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen.

Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken
stemt u in met deze voorwaarden.


Ondanks de constante zorg en aandacht die SmartSchools aan de
samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die
op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Alsmede voor het niet
foutloos en/of ononderbroken functioneren van de website. Aan de geboden
informatie kunt u geen rechten ontlenen.

SmartSchools kan er niet voor instaan
dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor deze
door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat
waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of
waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een
bepaald doel of anderszins.


SmartSchools sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte
schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband
houdt met het gebruik van deze website, het gebruik van informatie die door
middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om deze
website te kunnen raadplegen.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele
wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige
kennisgeving worden aangebracht.


SmartSchools behoudt alle rechten met betrekking tot de op deze site
gepresenteerde informatie en software, daaronder begrepen, maar niet
beperkt tot teksten, logos, handelsmerken, grafisch materiaal en
computerprogramma’s. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan
de informatie door te geven, te vermenigvuldigen, te verkopen of te
verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van
SmartSchools.


Indien u via deze website een pagina raadpleegt van derden (zgn. link), wijst
SmartSchools u erop dat deze informatie wordt verstrekt door de derde die op
de betreffende pagina wordt genoemd. SmartSchools heeft dat gedaan voor uw
gerief. Bent u echter van mening dat op deze andere site onrechtmatig wordt
gehandeld neemt u dan contact op met SmartSchools.

Dit kan door een email te sturen naar het volgende e-mailadres: [email protected].

SmartSchools behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande
kennisgeving de toegang tot haar websites of een gedeelte daarvan te
ontzeggen.